2 มีนาคม 2562 วันนี้ฝุ่นพิษ PM2.5 ภาคเหนือเจือจางลงแล้ว

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/politics/696158

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าฝุ่นละออง 18-42 มคก./ลบ. ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงคุณภาพอากาศปานกลาง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ทั้งนี้คาดการณ์สถานการณ์ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้การดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ขณะที่สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ เมื่อเวลา 09.00 น คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 31-79 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง 51 มคก./ ลบ.ม. จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง 61 มคก./ลบ.ม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง 79 มคก./ลบ.ม. จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย 58 มคก/ลบ.ม. ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 86 มคก./ลบ.ม